Uvjeti za učenička putovanja

UPUTE I OPĆI UVJETI PUTOVANJA ZA TURISTIČKE ARANŽMANE ZA GRUPNA PUTOVANJA UČENIKA

OPĆI UVJETI

Ovi Uvjeti su sastavni dio ponude, programa putovanja i Ugovora o organiziranju izleta za učenike. Ugovor o organiziranju izleta za učenike zaključuje se u pismenom obliku. Potpisnici Ugovora su sa jedne strane organizator putovanja, a sa druge strane putnik. U ime putnika Ugovor potpisuje roditelj ili staratelj učenika koji putuje. Uplaćeni iznos putovanja/izleta podrazumijeva da je ugovaratelj upoznat sa svim uvjetima i odredbama ponude, programa putovanja i uvjetima putovanja, te da daje suglasnost da njegovo dijete pod tim uvjetima i u organizaciji turističke agencije ZAGORKA tours ide na učenički izlet.

OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja jamči provedbu programa prema opisu izleta u ponudi koju je putnik primio. Sadržaj izleta organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i slično). Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge iz ponude za izlet i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili djela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan podmiriti troškove putovanja/izleta u skladu sa ovim Uvjetima i Ponudom/Programom putovanja. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti, eventualne vize i osobna prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svih država u kojima se boravi ili kroz koje se prolazi. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik sam odgovara za nastale posljedice.. Putnik je dužan u skladu sa zadanim rokovima odgovoriti da li želi putno osiguranje i podmiriti troškove osiguranja.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni restorani i prijevozna sredstva opisani su prema službenoj kategorizaciji lokalne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi prehrane i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

POTREBAN BROJ PUTNIKA U GRUPI

Za sve programe napravljena je kalkulacija cijene na osnovi određenog broja plaćenih mjesta u autobusu, koja je iskazana na Programu putovanja/Ponudi. Ukoliko se broj navedenih Putnika na ponudi ne realizira, tada se mijenja kalkulacija i cijena izleta/putovanja. Ukoliko grupa nema dovoljno putnika, a svejdeno želi realizirati putovanje, ima mogućnost da nadoplati za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja.

VALUTNA KLAUZULA, PROMJENA CIJENE ARANŽMANA ZBOG PROMJENE CIJENE GORIVA

Kalkulacije svih ponuđenih programa napravljene su na osnovi tečaja 7,40 kuna za 1 euro. U slučaju devalvacije kune preko 7,70 kn za euro organizator putovanja ima pravo usklađenja cijene sa novim tečajem. Tada se primjenjuje valutna klauzula. Cijena aranžmana dijeli sa tečajem 7,40 i dobija se cijena u eurima koja se otplaćuje po prodajnom tečaju (za efektivu) PBZ banke. Organizator putovanja zadržava pravo usklađenja cijene aranžmana ukoliko cijena 1 litre dizela na hrvatskim crpkama bude iznosila više od 11,00 kuna.

OTPLATA ARANŽMANA

Ukupan iznos cijene izleta/putovanja, uplaćuje se na račun Agencije u PBZ banci. Izlet/putovanje može se platiti direktno u bilo kojoj poslovnici PBZ banke na račun Agencije, platiti internet bankarstvom ili općom uplatnicom. U ovim Uvjetima putovanja nalaze se upute za plaćanje sa brojem računa Agencije. Ukupan iznos/cijena putovanja treba biti plaćena najkasnije 7 dana prije putovanja. Kod uplate, molimo obavezno napisati: 1. Ime i Prezime učenika koji putuje, 2. Adresu učenika, 3. Poziv na broj: upisati broj Ugovora o putovanju 4. Svrha plaćanja: naziv izleta na koji učenik putuje. Za kartično plaćanje jednokratno ili na rate, Agencija uvećava cijenu putovanja za 5%.

PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te preporučamo osigurati prtljagu kod naše osiguravajuće kuće Wiener. Organizator putovanja/Agencija ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu, na lokalitetu koji se posjećuju ili u prijevoznom sredstvu. U slučaju gubitka prtljage, putnik treba odmah na licu mjesta napraviti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Organizator putovanja/Agencija može posredovati između putnika i prijavoznika ali bez ikakve materijalne obveze prema ijednome od njih.

POČINJENJE ŠTETE

Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu, na lokalitetu ili drugdje) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počinitelj, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog.

POLOG U HOTELIMA

Ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se skupiti od putnika/učenika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator putovanja mora svim putnicima koji putuju izvan RH uz nadoplatu ponuditi zdravstveno osiguranje koje pokriva sve troškove liječenja i sve ostale troškove proizašle uslijed bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa). Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu. Dužnost je putnika da organizatoru na vrijeme dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator putovanja nije dužan proslijediti zahtjev za osiguranje osiguravajućem društvu bez potrebnih podataka za osiguranje. Od rizika odustajanja od planiranog izleta zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu. Organizator će ponuditi osiguravatelja sa kojim ima potpisan ugovor, njegove uvjete i način osiguranja. Organizator putovanja će ponuditi i osiguranje od nesretnog slučaja, osiguranje u slučaju oštećenja i gubitka prtljage, te osiguranje koje pokriva troškove pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta uslučaju bolesti i nesreće. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator ima Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa WIENER OSIGURANJEM iz Zagreba pod brojem: 1501 – 00000920 i Policu osiguranja od odgovornosti turističkih agencija pod brojem: 1322 – 00047876

ODUSTAJANJE POJEDINACA OD PUTOVANJA 

 
U slučaju odustajanja POJEDINCA/UČENIKA od putovanja agencija ima pravo zadržati naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja BEZ OBZIRA na razlog odustajanja:

ZA SVA ODUSTAJANJA OD TRENUTKA UPLATE PUTNIKA DO NAJKASNIJE 30 DANA PRIJE PLANIRANOG PUTOVANJA:
– organizator zadržava fiksno 50 kuna

ZA SVA ODUSTAJANJA OD 29 DO 15 DANA PRIJE PLANIRANOG PUTOVANJA:
– organizator zadržava 60% od pune cijene aranžmana
– za sve avio i brodske izlete organizator zadržava osim 60% još i puni iznos za    troškove avionske ili brodske karte

ZA SVA ODUSTAJANJA OD 14 DO 08 DANA PRIJE PLANIRANOG PUTOVANJA:
– organizator zadržava 80% od pune cijene aranžmana
– za sve avio i brodske izlete organizator zadržava osim 80% još i puni iznos za troškove avionske ili brodske karte

ZA SVA ODUSTAJANJA OD 07 DO 0 DANA PRIJE PLANIRANOG PUTOVANJA:
– organizator zadržava 100% od pune cijene – za autobusne izlete
– organizator zadržava 100% od pune cijene – za avionske izlete
– organizator zadržava 100% od pune cijene – za brodske izlete

Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, bez obzira na razlog odustajanja povlači za sobom 100% gubitak uplate. Sva odustajanja moraju se prijaviti pismenim putem na mail Agencije: info@zagorkatours.eu , a osoba koja prijavljuje odustanak od puta, dužna je u mail-u navesti: ime i prezime učenika, svoje ime i prezime (u kojem je svojstvu sa učenikom) datum odustanka, razlog odustanka.
Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE OD PUTOVANJA

 

Pod dijelom grupe podrazumijeva se:

Za grupe od 1 – 25 učenika  – odustanak  3-5 učenika

Za grupe od 26 – 75 učenika – odustanak 5 ili više osoba

U slučaju odustajanja GRUPE učenika/grupno odustajanje od putovanja, agencija ima pravo zadržati naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja bez obzira na razlog odustajanja.

Za grupna odustajanja agencija zadržava od ukupne cijene putovanja slijedeće iznose:

– 75 dana prije početka putovanja agencija zadržava 60% od pune cijene.

-74 do 15 dana prije početka putovanja agencija zadržava 90% od pune cijene.

14 dana prije početka putovanja agencija zadržava 100% od pune cijene aranžmana.

OSTALI UVJETI

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Organizator putovanja zadržava pravo promjene prijevoznika u skladu sa općim uzancama u turizmu. Učenici su dužni pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim objektima i objektima od interesa. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza učenici odgovaraju za počinjenu štetu, a roditelj se obavezuje podmiriti štetu. Ovi uvjeti putovanja primjenjuju se u školskoj godini 2022/2023.