Opći uvjeti

OPĆI UVJETI PUTOVANJA I UPUTSTVA ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

                                  turističke agencije ZAGORKA tours

 

1. PODACI O PRUŽATELJU USLUGA U TURIZMU

Pružatelj usluga u turizmu je turistička agencija ZAGORKA tours j. d. o. o. (u daljnjem tekstu: Organizator putovanja) sa sjedištem u Livadarska ulica 16, 10340 Vrbovec, OIB: 03599696558 , Identifikacijski kod: HR-AB-01- 081096085. Ukoliko u ovim Općim uvjetima nije drugačije navedeno sva komunikacija s turističkom agencijom ZAGORKA tours j.d.o.o se može odvijati i pisanim putem preko elektroničke pošte/E-mail-a.

2. PREDMET I SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Ugovorom se uređuju prava i obveze Organizatora putovanja kao pružatelja usluga u turizmu te prava i obveze Putnika koji pribavlja turističku uslugu.

Ugovor se sastoji od: Programa putovanja kojim Organizator putovanja daje ponudu Putniku za Izlet ili Paket aranžman, ovih Općih uvjeta i Prijave za putovanje koju Putnik  potpisuje, te svojim potpisom prihvaća ponuđeni Program putovanja i sve što je u njemu navedeno.

Sastavne dijelove Ugovora o putovanju čine: Program putovanja, Prijava za putovanje i Opći uvjeti putovanja.

3. PRIJAVA I SKLAPANJE UGOVORA

Ugovor je sklopljen prihvatom ponude turističkih usluga navedenih u Programu putovanja od strane Putnika. Ponuda se prihvaća popunjavanjem Prijave za putovanje u kojoj su specificirane vrste, količine turističkih usluga, način plaćanja i ponuda osiguranja.  Prilikom prijave Putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aran­žmana, preostalih 70% uplaćuje se najkasnije 21 dan prije počet­ka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno. U slučaju obročnog plaćanja do 21 dan prije početka putovanja osigurava se doku­mentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do ugovorenog roka plaćanja. Podnošenjem Prijave za putovanje i njenim potpisivanjem, podnositelj Prijave potvrđuje da je prije podnošenja Prijave proučio sve sastavne dijelove Ugovora te da ih u cijelosti prihvaća. Prihvatom ponude, potpisivanjem Prijave za putovanje te uplatom 30% cijene aranžmana,  sklopljen je Ugovor o organiziranju putovanja između Putnika i Organizatora putovanja. Organizator putovanja: ZAGORKA tours –  turistička agencija  j. d. o. o.  ima pravo odbiti svaku Prijavu za putovanje. Ukoliko se naknadno pokaže da je Ugovor sklopljen na temelju netočnih ili nepotpunih podataka navedenih u Prijavi, Organizator putovanja je ovlašten raskinuti Ugovor bez ostavljanja dodatnog roka, sukladno odredbama iz Općih uvjeta.

4. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja dužan je Putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena Ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima Putnika, u skladu s poslovnim običajima u svojoj djelatnosti, osim u slučaju nastupa okolnosti koje su izvan kontrole Organizatora putovanja, isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima, Organizator putovanja nije dužan podmiriti sve dodatne troškove Putnika. A takvim se okolnostima smatraju osobito:

– rat, ratna događanja, nemiri, terorističke akcije;

– štrajkovi;

– elementarne nepogode;

– odluke nadležnih državnih tijela donijete nakon objave Programa putovanja, koje imaju obvezujući značaj;

– otkazivanje letova i/ili kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl.;

– sve ostale slične izvanredne okolnosti koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti.

Organizator putovanja dužan je u razumnom roku prije započinjanja putovanja, u pisanom obliku ili na drugom trajnom mediju, Putniku učiniti dostupnom obavijest o: mjestu među odredišta ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto; njegovu mjestu u prijevoznom sredstvu, imenu i prezimenu, adresi i broju telefona mjesnog zastupnika Organizatora putovanja ili, ako ga nema, osobi kojoj se Putnik može obratiti u slučaju poteškoća ili, ako nema niti takve osobe, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s Organizatorom putovanja; u slučaju putovanja maloljetnika, način uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom; mogućnost sklapanja ugovora o osiguranju kojim se osiguravaju troškovi raskida Ugovora od strane Putnika ili troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.

5. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA  ILI PROMJENA PROGRAMA

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj Putnika, Organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije do 7  dana prije početka putovanja, te će Putniku vratiti sav uplaćen iznos aranžmana. Najmanji broj Putnika po­treban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa / aranžmana. Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu pred­vidjeti, izbjeći ili ukloniti Organizator putovanja ima pravo izmijeniti program. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Organizator putovanja zadržava pravo pro­mjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promi­jene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenje, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elemen­tarne nepogode ili druge situacije na koje Organizator ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.

6. PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH OR­GANIZATORA /TUROPERATORA

Za sve aranžmane gdje je turistička agencija ZAGORKA tours Odgovorni organi­zator putovanja vrijede ovi Opći uvjeti, osim u slučaju gdje je ZAGORKA tours Posrednik odnosno nije Odgovorni organizator putovanja. Za takve će aranžmane na Ugovoru o putovanju biti naznačen Odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju Opći uvjeti Od­govornog organizatora, te Agencija ZAGORKA tours ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih Odgovornih organi­zatora putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

7. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan podmiriti troškove aranžmana u skladu s ovim Općim uvjetima. Putnik je dužan posjedo­vati valjane putne isprave, poštivati carinske i de­vizne propise države u kojoj je odredište, te država kroz koje tranzitno prolazi. U slučaju nemogućno­sti nastavka putovanja, zbog kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj. Po dolasku na odredište Putnik je du­žan davatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi – hotelsku uputnicu – Voucher. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja Ugovora i ovih Općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, Putnik će snositi odmah na re­cepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio. Prema važećem zakonu o boravišnoj pristojbi RH Putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovre­meno s plaćanjem usluge smještaja. Troškove eventualnog gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Predstavnik ili turistički pratitelj će pomoći, ali uz to da se pro­gram neometno odvija.

8. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ako Putnik  želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismenim putem na E-mail turističke agencije: info@zagorkatours.eu   .Datum pismenog otkaza pred­stavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. Visina troškova određuje se prema danu Putniko­va otkazivanja i vrsti putovanja. Ako Putnik-nosilac Ugovora  otkaže putovanje a nađe novog korisnika iste re­zervacije,  koji ispunjava sve predviđene uvjete,  Organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Organizator će primijeniti dolje navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, Orga­nizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Zbog svega navedenog Organizator predlaže uplatu putnog osiguranja.

Ukoliko Putnik otkaže uplaćeni aranžman, ZAGORKA tours  od ukupne cijene aranžmana zadržava za:
Europska putovanja, odmore i skijanja
 • za otkaz do 30 dana prije puta organizator napla­ćuje 20% cijene aranžmana,
 • za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 30%
 • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 50%
 • za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80%
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije puta 100%
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put, odnosno za “no- show”, ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, Organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.
Daleka putovanja, tečajeve stranih jezika
 • za otkaz do 30 dana prije puta organizator napla­ćuje 25% cijene aranžmana,
 • za otkaz od 29 do 15 dana prije puta 80%
 • za otkaz od 14 do 0 dana prije puta 100%
 • za otkaz od 14 do 0 dana prije polaska na put, odnosno za “no- show”, ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, Organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.
Krstarenja
 • za otkaz do 46 dana prije puta organizator napla­ćuje 10% cijene aranžmana,
 • za otkaz od 45 do 31 dana prije puta 25%
 • za otkaz od 30 do 16 dana prije puta 50%
 • za otkaz od 15 do 8 dana prije puta 80%
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put, odnosno za “no- show”, ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, Organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promijene.

PUTOVANJE NA NISKOTARIFNIM AVIO KOMPA­NIJAMA (npr. Easy Jet, Vueling, Volotea, Ryan Air…)

Za putovanje na nekim niskotarifnim avio kompa­nijama, Putnik je dužan do 15 dana prije termina putovanja dati točne podatke potrebne za izdavanje boarding karte: točno ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice, datum do kada vrijedi putovnica te nacionalnost. Za Putnikov otkaz putovanja na nisko- tarifnoj avio kompaniji, Putnik snosi trošak avio karte u cijelosti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskotarifnih aviokompanija. Trošak hotela i ostatka aranžmana obračunava se prema Općim uvjetima za otkaz Putnika za europska putovanja.

AVIO KARTE I INDIVIDUALNA PUTOVANJA

U slučaju Putnikova otkaza avio karte, Putnik sno­si trošak otkazivanja avio karte u 100% iznosu. Iz tog razloga predlažemo uplaćivanje police osiguranja od otkaza. Kod individualnih putovanja, ukoliko su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Preporučamo uplatu po­lice osiguranja od otkaza.

9. CIJENA ARANŽMANA

Cijena aranžmana objavljena je u Programu putovanja i vrijedi od dana objavljivanja aranžmana, te uključuje sve ono što je navedeno pod Cijena uključuje, sve ostalo što nije pod time navedno Putnik plaća dodatno. Cijene navedene u programima turističke agencije ZAGORKA tours bazirane su na osnovi Ugovora sa našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljneim na licu mjesta u destinaciji u kojoj Putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da Putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi se izravno izvršiocu usluge. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) Putnik sam plaća i dužan ih je naglasiti prilikom Prijave putovanja. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izra­čunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke Organizatora putovanja na određeni dan. Organizator može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je na­kon sklapanja Ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, uključujući povećanje troškova goriva ili povećanje pristojbi i to isključivo u pismenom obli­ku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugo­vorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% Putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem priopćiti Organizatoru putovanja najkasnije u roku od 2 dana od primljene obavijesti od strane Organizatora. U slučaju odustanka od aranžmana Putnik nema pravo na nado­knadu štete. Ako Putnik svoj odustanak ne dostavi Organizatoru u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slu­čaju avio karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni  sve do dana izdavanja avio karte. U slu­čaju promjene i porasta zrakoplovnih pristojbi, Putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni.

10. LAST MINUTE / FIRST MINUTE / PO­SEBNE AKCIJE

U slučaju slabe prodaje aranžmana Organizator putovanja za­država pravo spuštanja cijene, a isto tako  može primijeniti po­sebne marketinške akcije u svrhu lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni i sklopili Ugovor o putovanju po toj cijeni, nemaju pravo na povrat novca tj. razliku u cijeni između pune cijene i last minute cijene ili posebnih akcijskih cijena.

11. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih tu­rističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Ako Put­nik koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hote­lu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s po­moćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Organizator ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo Putnika proizašlo iz ovih razloga, ne može biti predmetom prigovora.

12. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugo­vorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedi­nicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Ukoliko je moguće, Organiza­tor će pokušati Putnikov dodatni zahtjev ispuniti ( komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka kori­štenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Bo­ravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinač­nim slučajevima uz obaveznu doplatu.

13. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, dje­latnici Agencije/Organizator putovanja dužni su putniku ponuditi

“PAKET” putnog osiguranja koji se sastoji od:
 1. Zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu,
 2. Osigu­ranje od posljedica nesretnog slučaja,
 3. Osiguranje prtljage,
 4. Osiguranje od otkaza putovanja.

Potpisom Ugovora o putovanju, Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. Uko­liko Putnik prilikom Prijave za putovanje pretpo­stavlja da bi zbog nepredviđenih okolnosti morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja predhodno navedenih, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Premija osiguranja izra­čunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva. Nepredviđena okolnost je nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva: teška bolest ili smrtni slučaj: osiguranika – supružnika osiguranika, djeteta osiguranika, roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog supružnika, usvojenika ili usvojitelja, elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti, vojna služba. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što Put­nik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. U slučaju otkaza putovanja, Putnik je dužan Agenciji/Organizatoru putovanja namiriti kompletnu cijenu putovanja koja je navedena u Programu putovanja, a osiguravajuća kuća će Putniku vratiti novac sukladno svojim uvjetima i pravilima. Polica osiguranja od otka­za mora se ugovoriti prilikom sklapanja Ugovora o putovanju, naknadno ju nije moguće ugovoriti, a najkasnije  se ugovara do 14 dana prije početka putovanja. Policu osiguranja od rizika Putnikovog otkaza putovanja. Polica zdravstvenog osiguranja može se ugovoriti do dana polaska na putovanje. Ukoliko Putnik nema plaćeno osiguranje od ot­kaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pra­vo isplate prema pravilima o Putnikovu otkazu putovanja. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja. Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osigura­nje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Opći uvjeti smatra se da su Putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja na­vedena u prethodnom stavku. U slučaju da Put­nik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod Osiguravatelja ili kod Organizatora/Agencije – posrednika, pri čemu  turistička agencija ZAGORKA tours sudjeluje samo kao posrednik.

14. PUTNIKOVA PRTLJAGA

Težina dozvoljene prtljage koja je uključena u cije­nu aranžmana na zrakoplovnim putovanjima ovisi o avio kompaniji te će biti posebno naznačena u završnom pismu. Višak prtljage Putnik plaća pre­ma važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan pri­jevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom Putnik može ponijeti 2 komada osob­ne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom sredstvu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu.

15. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

Putnik je dužan obavijestiti Organizatora  putovanja o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim Programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde idokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika uključivo i OIB potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Organizator putovanja se obvezuje, da podatke koje dobije o Putniku, njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima njegovih suputnika neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi. Iznimka od da­vanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se samo na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije/Organizatora putovanja.

17. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz Programa putovanja nepotpuno ili nekvali­tetno izvršene Putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor na E-mail Organizatora putovanja: info@zagorkatours.eu  .

Postupak u svezi s prigovorom:

Odmah, na samome mjestu, Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod Turističkog pratite­lja odnosno Predstavnika organizatora putovanja, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko Putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a kon­zumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik je dužan surađivati s Turističkim pratiteljem ili s Predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu ne prihvati ponu­đeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Organizator neće uvažiti naknadnu Putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, Putnik s Turističkim pratiteljem ili Predstavnikom organiza­tora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pisme­nu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisu­ju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Najkasnije 8 dana po povratku sa putovanja Putnik predaje pi­smeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je upla­tio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao Predstavnik organizatora ili Turistički pratitelj i možebitne račune za do­datne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje pri­mi u navedenom roku od 8 dana. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davao­ca usluga najviše za još 15 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 30 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopo­zivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos na­doknade po prigovoru može doseći iznos reklami­ranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već isko­rištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U svim aranžmanima gdje turistička agencija ZAGORKA tours  nastupa kao Posrednik prodaje, za provedbu je odgovorna Agencija – organizator putovanja. U slučaju skla­panja Ugovora po “sistemu na neviđeno” Putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Organizator će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagre­bu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

18. JAMČEVINA ZA PAKET ARANŽMAN I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, Putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Wiener osiguranje VIG d.d., Slovenska 24, 10000 Zagreb, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih Predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti Organizatora putovanja. Broj police za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana osiguranja je: 1501 – 00000920

Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija ZAGORKA tours ima kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranje VIG  d. d., Slovenska 24, 10000 Zagreb, Policu o osiguranju od odgovornosti Br: 1322-00047876   za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na Turističke usluge koje je prodala Putniku.

19. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti putovanja  sa­stavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Organizatorom putovanja ZAGORKA tours j.d.o.o., odnosno s ovlaštenom turističkom  agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji ZAGORKA tours j.d.o.o.

Ovi Opći uvjeti putovanja stupaju na snagu  dana  11. 12. 2019.